Skip to main content
x

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

"Училища за Европа-Възраждане" ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“,  Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”,  процедура

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Общата  стойност на БФП е  3426 лв., от които 2 912.10 лв. европейско и

513.90 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.                                                                            

Край: 30.12.2020 г.